Дневен престој – Дабески LUX

Дневен престој – Дабески LUX

Сместување на дневна основа,временски период во часови по желба и потреба на корисникот.

Дневниот престој подразбира дневна посета од страна на корисникот без ограничување за часовите на престој. во тек на дневната посета корисникот ги добива сите услуги кои ги нуди установата

  • Оброци
  • Хигиена-медицинска услуга-физиотерапија
  • Учество во социјалните активности

Контакт

Дневен престој – Дабески LUX