Медицинска Нега

Медицинска Нега

На корисниците им се обезбедува целосна медицинска нега од страна на стручни медицински сестри/техничари која вклучува континуирано следење на здравствената состојба на корисниците, делење на медикаментозна терапија, аплицирање на венска и инсулинска терапија по препорака на специјалист, мерење на крвен притисок и гликоза.

  • Посета од доктор по општа медицина еднаш во неделата, достапен 24 часа за консултација.
  • Транспорт и прегледи во Иституциите на системот на јавно здравство.
  • Контрола на крвна слика, урина, тромбоза во соработка со лаборатории со кои е склучен договор за деловна соработка.
  • Соработка со доктори специјалисти, психолог, логопед, и сл. кои доаѓаат на повик во зависност од потребите на пациентите.
  • Установата исто така обезбедува услуга за набавка на лекови, пелени за возрасни и ортопедски помагала.

Контакт

Медицинска Нега